Generic Name

Olanzapine

Brand Name (USA)

Zyprexa
Zyprexa Relprevv
Zyprexa Zydis

Generic Name

Ziprasidone/Ziprasidone Hydrochloride

Brand Name (USA)

Geodon

Generic Name

Thioridazine/Thioridazine Hydrochloride

Generic Name

Quetiapine/Quetiapine Fumarate

Brand Name (USA)

Seroquel
Seroquel XR

Generic Name

Risperidone

Brand Name (USA)

Risperdal
Risperdal Consta
Risperdal M-Tab

Generic Name

Perphenazine

Brand Name (USA)

Trilafon

Generic Name

Paliperidone/Paliperidone Palmitate

Brand Name (USA)

Invega
Invega Sustenna
Invega Trinza

Generic Name

Lurasidone/Lurasidone Hydrochloride

Brand Name (USA)

Latuda

Generic Name

Chlorpromazine/Chlorpromazine Hydrochloride

Brand Name (USA)

Thorazine